rekolekcje 16 …


należałoby zadać pytanie: „A dlaczego to różne ateistyczne i postkomunistyczne partie polityczne, ugrupowania zielonych, różowych i kolorowych, Polska Partia Przyjaciół Piwa i inne tego rodzaju organizacje mogą i mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, a jednocześnie katolicy (czy w ogóle chrześcijanie) mają być tego prawa pozbawieni?” Co więcej te inne ugrupowania polityczne, a szczególnie socjalistyczne, komunistyczne i antyreligijne pokazały już w poprzednich dekadach co potrafią i do czego prowadzi w ogóle polityka bez Boga. I nie trzeba przecież specjalnych studiów historycznych czy socjologicznych, aby to dostrzec. Dlaczego więc religia, czy ludzie wierzący mają się trzymać z daleka od polityki? Jeśli zaś życie społeczne ma być areligijne to powinno ono być również apolityczne, tak samo zresztą jak i ekonomia, gospodarka, czy kultura. A przecież tak nie jest! Człowiek z natury swojej jest niepodzielną jednością i nie może rozparcelować swojego życia na niezależne i niezachodzące na siebie dziedziny. Jest bowiem tak samo „polityczny” (dzoon politikon – zwierzę stadne, grupowe) jak i religijny.

czytaj dalej w : serwisie rekolekcyjnym

Modlitwa ministra Joe Wright’a na sesji senatu stanu Kansas:

„Ojcze niebieski, stajemy dzisiaj przed Tobą aby prosić Cię o przebaczenia,
aby szukać Twojej pomocy i rady.
Wiemy, że Twoje święte Słowo mówi: „biada tym, którzy zło nazywają dobrem”,
A przecież to jest właśnie to, co my dzisiaj -w naszej polityce- robimy.

Zagubiliśmy duchową równowagę i odwróciliśmy wartości.
Wyśmiewamy się z absolutnej Prawdy, którą Ty sam jesteś i głosimy w jej miejsce święty pluralizm, który jest niczym innym jak hołdowaniem naszym najniższym, zwierzęcym żądzom.

Eksploatujemy biednych i nazywamy to prawami rynku, podaży i popytu.
Pochwalamy lenistwo i nazywamy to dobrobytem.
Zabijamy nienarodzone dzieci i nazywamy to prawem do wolnego wyboru.
Krytykujemy obrońców życia nienarodzonych i nazywamy to demokracją.
Zaniedbaliśmy dyscyplinę wśród naszych dzieci i pozwalamy im na wszystko i nazywamy to wychowaniem bez stresowym.

Nadużywamy władzy i nazywamy to polityką.
Zawłaszczamy sobie coraz więcej dóbr należących do biednych i nazywamy to uzasadnioną ambicją rozwoju.
Zanieczyściliśmy świat i nazywamy to prawem rozwoju przemysłowego.
Rozprzestrzeniamy wulgaryzmy i pornografię i nazywamy to wolnością artystycznej ekspresji.
Ośmieszamy odwieczne wartości moralne naszych przodków i nazywamy to wyzwoleniem, zwycięstwem rozumu i oświeceniem.

Zbadaj Boże Ojcze nasze serca i zobacz, jak wiele jest tam pożądliwości, chciwości, niemoralności i zła, które nazywamy wolnością, demokracją, laickością i humanizmem.
Oczyść je Panie i naprawdę uwolnij nas od tych wszystkich zniewoleń, w które my sami się wpakowaliśmy próbując uwolnić się od Ciebie i Twoich przykazań.

Prowadź nas i błogosław tym spośród nas, którzy dostrzegają te wszystkie niebezpieczeństwa i próbują nas ostrzec przed katastrofą. Niechybnie do niej zdążamy pod przewodnictwem naszych krótkowzrocznych i populistycznych polityków, którzy nie szukają prawdziwego dobra ludzi, ale własnej popularności i zysków.
Pozwól nam zobaczyć, że Ty sam jesteś źródłem i celem całego naszego życia i że bez Ciebie staje się ona przerażające i absurdalne.

Pomóż nam zaufać Panu i Dawcy Życia wiecznego Jezusowi Chrystusowi. Amen.”
czytaj dalej w : serwisie

oni niszczyli Kościół …


Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała raport o zbrodniczych działaniach wobec Kościoła tzw. Grupy „D” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL. W raporcie znalazły się nazwiska 70. funkcjonariuszy SB, którzy zajmowali się systemowym niszczeniem Kościoła w Polsce.

Istnienie Grupy „D” zostało objęte tajemnicą nawet dla innych funkcjonariuszy SB, działania były nielegalne nawet z punktu widzenia prawa obowiązującego w PRL, a jej członkowie nie prowadzili żadnej szczegółowej dokumentacji podejmowanych akcji.

Właśnie z działalnością tej grupy historycy wiążą największe akty terroru wobec Kościoła, włącznie z zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki i innych księży.

Do najczęstszych metod działań dezintegracyjnych jakie stosowały komórki „D” można zaliczyć: anonimy szkalujące osoby ze środowiska kościelnego, podsycanie antagonizmów za pośrednictwem tajnych współpracowników, publikacje specjalnych pism kontrolowanych przez MSW, np. „Ancora”, „Nowa Droga” czy „Forum Katolików”, kolportaż ulotek, plakatów itp., czy fałszowanie materiałów pamiętnikarskich w celu szkalowania osób w nich występujących.

Do działań specjalnych należały: pobicia, uszkodzenia mienia, uprowadzenia, groźby, odurzenia, napady na mieszkania i podpalenia. Autorzy „Informacji…” nie znaleźli dowodów na przypadki zabójstw, jednak obecnie historycy zgodnie przypisują Grupie „D” i terenowym komórkom „D” zamordowanie nie tylko ks. Popiełuszki, ale także wielu innych kapłanów np. Stefana Niedzielaka czy Sylwestra Zycha.

więcej