metafizyka Czystego Istnienia (2)…

Niczym nieuprzyczynowany Byt Absolutny, będący Samoistnym, Koniecznym Istnieniem jest ostateczną przyczyną każdego innego istnienia, które jest niekonieczne i w swym istnieniu zależne od tejże Ostatecznej Przyczyny. Taki Byt Absolutny jest doskonałością i absolutną realizacją wszystkich doskonałości. Utożsamia się on w sposób logiczny (i egzystencjalny) z Najwyższym Dobrem, Prawdą, Miłością, Pięknem i Jednością. Św. Tomasz z Akwinu wyraża to w bardzo jednoznaczny sposób: „Unum et Verum, et Bonum, et Esse convertuntur”.

Jeśli cokolwiek istnieje, to jest dobre przez sam fakt istnienia, a nieistnienie czegoś co istnieć powinno lub brak należnego dobra jest złem. Istnienie więc czegokolwiek jest istnieniem dobra, jest dobrem. Nie można sobie bowiem wyobrazić istnienia braku! Tak więc Bóg nie może być ani brakiem, ani zawierać jakiegokolwiek braku, skoro jest Czystym Istnieniem, a więc Dobrem Ostatecznym i Najwyższym. Bóg będąc Czystym nieuprzyczynowanym Istnieniem jest aktualizacją wszelkiej potencjalności i nie ma w Nim żadnego braku czy niezrealizowanej potencjalności, żadnej niedoskonałości, czy słabości. Jako bowiem Czyste Istnienie nie może w sobie zawierać niczego co jest sprzeczne z Jego najgłębszą istotą czyli Istnieniem, Aktualnością, Aktem. Wtedy bowiem sam byłby wewnętrznie sprzeczny. Jest więc Byt Absolutny Dobrem i tylko Dobrem, jest Doskonałością i Dobrem samym w sobie, udzielającym ze swego dobra wszystkim innym bytom.

Skąd więc zło w świecie? Skoro Bóg stworzył wszystko, to czy nie znaczy to że stworzył także zło?
Nic bardziej błędnego niż takie rozumowanie!

Po pierwsze i najważniejsze:
 zło nie jest stworzeniem, zło w sposób substancjalny czy esencjalny nie istnieje, zło nie jest stwarzaniem, ale wprost przeciwnie jest niszczeniem. Wskaż mi cokolwiek co substancjalnie istnieje i powiedz, że to jest zło. Nie ma takiej możliwości. Bo cokolwiek istniej jest dobre przez sam fakt istnienia. Zło jako takie, substancjalne zło nie istnieje, bo to co istnieje jest bytem, a niebytu nie ma.

Po drugie:
 Bóg stwarzając, uczynił wszystkie byty dobrymi, bo On sam jest Dobrem Ostatecznym i nie może uczynić niczego co nie jest dobre.

I po trzecie:
 Prawdziwa wolność woli, której Bóg udzielił niektórym ze swoich stworzeń (aniołowie i człowiek) domaga się prawdziwej a nie symulowanej lub tylko i pozornej wolności. A więc taka wolność daje możliwość zanegowania dobroci bytów stworzonych przez Boga jako substancjalnie dobre. To zanegowanie, zniszczenie dobroci bytu jest właśnie złem. „Malum est privatio bonum”. Inaczej mówiąc, zło jest zanegowanie należnego bytowi dobra, uszczupleniem dobra, lub uszczupleniem bytu w jego istnieniu. I to właśnie zanegowanie, brak, czy zniszczenie dobra bytowi należnego nazywamy złem.

Na pytanie więc skąd zło lub kto stworzył zło, należy odpowiedzieć, że zło jest „stwarzane” przez niszczenie dobroci bytów stworzonych jako dobre. Dokonują tego byty obdarzone wolnością woli. One właśnie mają możliwość, „stwórczą” (a raczej niszczycielską) moc. Bóg obdarzając swoje stworzenia wolnością ograniczył samego siebie, ale też nie mógł uczynić inaczej skoro chciał mieć niektóre stworzenia wolnymi. Obdarzył je wolnością, ale też wyposażył w sumienie i przykazanie, które mają pomagać stworzeniom wolnym we właściwym korzystaniu z wolności. Jest więc rzeczą przewrotną i bluźnierczą oskarżać Boga o stworzenie zła. Bóg oczywiście mógł stworzyć istoty, które złą nigdy nie popełnią, ale byłyby to bezwolne marionetki, kukiełki bez jakiegokolwiek wyboru. Można sobie tylko wyobrazić bunt jaki się rodzi, kiedy pomyślimy o takich stworzeniach, skoro już sumienie i przykazania wywołują takie protesty wśród ludzi oskarżających Boga o stworzenie zła.

Co więc zrobił Bóg widząc, że stworzenie obdarowane wolnością źle ją wykorzystało?

Bóg dla ratowania dobroci stworzonego przez siebie świata, nie mogąc ograniczyć raz danej wolności stworzeń wybrał inną, bezpośrednią metodę zbawienia … cierpienie. Sam stał się jednym ze stworzeń – człowiekiem i poddał się śmierci (która jest ostatecznym efektem niszczycielskim zła) i w ten sposób pokonał zło niejako od wewnątrz, nie odbierając swoim stworzeniom danej im wolności.