po synodzie biskupów …


Zaaplikowanie do katolickiej teologii protestanckiego postulatu sola scriptura sprawiło, że Pismo stało się narzędziem nie ewangelizacji, lecz obalania wszystkich po kolei prawd wiary, czego wymownym przykładem jest klasyczny już żart egzegetów: „Nie bój się Maryjo, ja jestem tylko figurą retoryczną”.

Przewodnik Katolicki

metafizyka Czystego Istnienia (5) – modalna logika Bytu Koniecznego…

bc-227-bcWprowadźmy podstawowe pojęcia:

□ – coś istnieje (operator istnienia)

~ – nie (operator zaprzeczenia)
◊ – może (operator możliwości)
○ – musi (operator konieczności)

~□ – coś nie istnieje – (zaprzecznie istnienia)

A teraz zbudujmy kilka zdań z powyższych operatorów:

◊□ – coś może istnieć = byt przygodny
◊~□ – coś może nie istnieć = byt przygodny

Jeśli dodamy jeszcze alternatywę:
v – lub
to zdanie można przepisać także w postaci:
◊□ v ◊~□ – coś może istnieć lub coś może nie istnieć, a to jest właśnie definicja bytu przygodnego.

~◊□ – coś nie może istnieć = byt logicznie sprzeczny
~◊~□ – coś nie może nie istnieć = ○□ – coś musi istnieć = byt konieczny

Możemy zbudować także następujące zdania dla bytu przygodnego:
~○~□ – coś nie musi nie istnieć = ◊□ – coś może istnieć = byt przygodny
~○□ – coś nie musi istnieć = ◊~□ – coś może nie istnieć = byt przygodny

lub dla bytu logicznie sprzecznego:
○~□ – coś musi nie istnieć = ~◊□ – coś nie może istnieć = byt logicznie sprzeczny

albo dla bytu koniecznego:
○□ – musi istnieć = ~◊~□ – nie może nie istnieć = byt konieczny

Niemożliwe jest udowodnienie nieistnienia Boga, bo Bóg jest absolutną prostotą i niezłożonością. Zaprzeczenie istnienia Boga jest zaprzeczeniem istnienia Bytu Koniecznego, Który jest ostateczną przyczyną wszelkiego istnienia, w tym także mojego. Jeśli więc zaprzeczę istnienie Bytu Koniecznego, to tym samym zaprzeczam istnienie czegokolwiek.

Nieprawda, że musi istnieć Byt Konieczny znaczy „nieprawda, że ○□” czyli „nieprawda, że musi istnieć Byt Konieczny” lub „nieprawda, że ~◊~□” więc „nieprawda, że nie może nie istnieć Byt Konieczny” … Co to znaczy? Skoro nieprawdą jest, że musi istnieć Byt Konieczny, to znaczy, że nie ma przyczyny istnienia bytów przygodnych (niekoniecznych), a więc w konsekwencji byty przygodne nie mają szans na istnienie, więc nie istnieją, co jest oczywiście sprzeczne z doświadczeniem.

I tu dochodzimy do fundamentalnego pytania lub nawet paradoksu: „Skoro nie istnieje Byt Konieczny, to dlaczego istnieje raczej coś niż nic?” Zaprzeczenie możliwości istnienia Boga (Bytu Koniecznego) jest zaprzeczeniem istnienia świata, a więc i mnie samego.

Tylko Absolut, Byt Konieczny, Bóg jest jedynym usprawiedliwieniem istnienia bytów przygodnych, bo żaden z tych bytów nie ma usprawiedliwienia swojego istnienia w sobie, każdy z nich może istnieć, może nie istnieć, a więc dlaczego istnieje?