nie lękajcie się …

„Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?”

Ostatnimi czasy, w obliczu ataków, krytyki i ośmieszania Kościoła i wiary często doświadczamy lęku Apostołów i wołamy panicznie: „Panie, ratuj!”. A przecież zapominamy, że On obiecał być ze swoim Kościołem aż do końca czasów (Mt 28:20). Pierwsze słowa pontyfikatu Jana Pawła II brzmiały: „Nie lękajcie się. Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”. W obliczu burz i nawałnic, krytyki i prób nie zapominajmy, że Chrystusowi nawet wichry i rozszalałe jezioro są posłuszne. Trzeba Mu tylko zaufać i szeroko otworzyć drzwi naszych serc. On jest Bogiem rzeczy niemożliwych.

Reklamy

II Niedziela Wielkanocna – rok A – Niedziela Miłosierdzia Bożego – Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII

Dz 2:42-47

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

1 P 1:3-9

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz.

J 20:19-31

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Żyć wiarą i nadzieją

Dzisiejsza niedziela Miłosierdzia Bożego, to okazja do refleksji nad tym, co ostatecznie jest dla mnie podstawą radości i nadziei. W świecie, w którym tak wiele już się zawaliło i tak wiele zawiodło, uciekamy się do Bożego Miłosierdzia, prosząc o Miłosierdzie dla nas i całego świata. To jest źródło naszej najgłębszej nadziei i naszego trwałego pokoju. Budowanie na czym innym okazało się i nietrwałe. Czyż świat nie dostrzega, że bez Bożego Miłosierdzia chyli się on ku nieuchronnemu upadkowi? Czyż my sami tak bardzo ślepi jesteśmy, że nie widzimy, że jedynym ratunkiem dla zdezorientowanej i bardzo często zdeprawowanej ludzkości jest ucieczka do tegoż właśnie niezgłębionego oceanu Bożego Miłosierdzia?

Świadectwo Apostołów o Zmartwychwstaniu Jezusa jest elementem spajającym wspólnotę pierwotnego Kościoła, jak pokazuje nam dzisiejsze pierwsze czytanie. Świadectwo to jest autentyczne i jednoznaczne, bo oparte na faktycznych wydarzeniach, w których Apostołowie bezpośrednio uczestniczyli, jak pokazuje z kolei Ewangelia wg św. Jana. Jest więc świadectwo Apostołów niejako gwarantem wiary dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Co więcej, jak pisze św. Piotr w drugim czytaniu: „Bóg przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa zrodził nas do żywej nadziei„. Wiara więc i nadzieja są bezpośrednim efektem widocznym w pierwotnym Kościele. Ale także pokój i radość płynące z wiary i nadziei

Wiara, nadzieja ………… pokój i radość …….. Cztery bardzo wielkie i najczęściej nie rozumiane lub źle rozumiane słowa.

Wiara? To coś co „ubiera się” na niedzielę do kościoła …

Nadzieja? … na lepsze jutro.

Pokój? To raczej święty spokój i brak kłopotów.

A radość? … no to może rozrywka i umiejętność zabawienia się …?

A przecież te cztery słowa streszczają całość Wielkanocnego przesłania. A jak jest z nami? Nie ma w nas ani pokoju, ani radości, ani wiary, ani nadziei. Jesteśmy rozdrażnieni, podenerwowani, niespokojni. Żyjemy zastępnikami radości i pokoju. Żyjemy w ciągłym niezaspokojeniu i praktycznie w próżni, czasami nawet w bezsensie i w jakimś marazmie. Nie umiemy się z tego wydostać, nie umiemy odnaleźć w nas ani pokoju, ani radości, zapomnieliśmy o nadziei i nie ma w nas już wiary. Jesteśmy stale niezadowoleni, podekscytowani, zgorzkniali, niespokojni, nawet kiedy wydawać by się mogło, że nam się dobrze powodzi.

A dlaczego tak jest? Bo nie wierzymy, bo nie ma w nas nadziei prawdziwej. Bo źródłem naszej wiary i nadziei, źródłem naszego pokoju i radości nie jest prawda o tym, że Chrystus powstał z martwych. Nie bez przyczyny Papież Jan Paweł II powtarzał ustawicznie słowa z początku swojego pontyfikatu: „Otwórzcie drzwi waszych serc Chrystusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu, Który przychodzi ofiarując Wam pokój (pokój prawdziwy, nie taki jaki daje świat). Tam gdzie przychodzi Chrystus zmartwychwstały, tam rodzi się również prawdziwy pokój.” I nie tylko pokój, tam jest i wiara, i nadzieja, i radość, i pokój prawdziwy.

W  orędziu Wielkanocnym jest zawarte również orędzie Miłosierdzia, głoszone przez Siostrę Faustynę, a promulgowane przez Jana Pawła II, który w drugiej swojej Encyklice „Dives in Misericordia” pisze: „Misterium paschalne stanowi szczytowy punkt tego właśnie objawienia i urzeczywistnienia miłosierdzia, które jest zdolne usprawiedliwić człowieka, przywrócić sprawiedliwość w znaczeniu owego zbawczego ładu, jaki Bóg od początku zamierzył w człowieku, a przez człowieka także w świecie.” (n 7)

Pragniesz pokoju prawdziwego,

Szukasz radości nieprzemijającej,

Uwierz, że Chrystus zmartwychwstał,

Otwórz Mu drzwi twojego serca

i pozwól aby wszedł ze swoim Miłosierdziem w twoje życie.

*************************

Niedziela Miłosierdzia Bożego

  • W pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 18 kwietnia 1993 roku, na placu Świętego Piotra w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II zaliczył Siostrę Faustynę Kowalską do grona błogosławionych.
  • Kanonizacji błogosławionej siostry Faustyny dokonał siedem lat później, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy 30 kwietnia 2000.
  • W Wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, w sobotę 2 kwietnia 2005 roku zmarł Jan Paweł II Papież Miłosierdzia.
  • W Święto Miłosierdzia Bożego 1 maja 2011 został ogłoszony błogosławionym, a dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia Bozego 27 kwietnia 2014 roku zostaje ogłoszony świętym wraz z Papieżem Janem XXIII.

tanzania2014kanonizacjajanpaweliijan22iii1500shillings

W „Dzienniczku Duchowym” Siostry Faustyny znajdujemy taki wpis: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” (299). A kilkanaście stron dalej słowa: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego; wylewam całe morze łask na dusze które się zbliżą do źródła miłosierdzia. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (699).

Dzisiaj właśnie czcimy to, o czym pisze S. Faustyna. Dzisiaj, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, kiedy w pamięci żywo jeszcze mamy podniosłe i radosne Alleluja, Jezus żyje, sam Bóg proponuje nam zwrócić się ku Jego Miłosierdziu. Wielkanoc, to radość Zmartwychwstania, to radość zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem, Miłosierdzia nad grzechem. Tak właśnie chce Bóg, Ojciec Miłosierdzia, gdyż jak mówi św. Paweł w Liście do Efezjan: „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4 n.). Bóg nas właśnie przywrócił do życia razem z Chrystusem. Tę tajemnicę wspominaliśmy w ubiegłą Niedzielę Wielkanocną. I dlatego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy czcimy właśnie owo Nieskończone Miłosierdzie Boże, dzięki Któremu możemy z ufnością wołać: „Jezu ufam Tobie”.

Wzruszająca jest prostota i zarazem głębia słów Koronki do Miłosierdzia Bożego: „Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego …”. Czyż możemy ofiarować Ojcu coś bardziej wartościowego i zarazem coś bardziej przekonywującego, jako przebłaganie za grzechy nasze? Czyż Bóg może dać się niejako „zaszantażować” bardziej? I dlatego to proste, a zarazem ogromnie potężne wołanie: „Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas”, wołanie to, po prostu nie może pozostać bez odpowiedzi. Bóg nie może być głuchy na prośby tych, którzy „szantażują” Go męką Jego Umiłowanego Syna. Bóg „szaleje” z miłości do człowieka i na wszelkie sposoby próbuje człowieka do siebie pociągnąć, a człowiek -ze swej strony- tylko wtedy odnajduje siebie samego i swoje ostateczne spełnienie i powołanie, kiedy ucieka się do Bożego Miłosierdzia. Jak pisze Jan Paweł II w swej Encyklice: „Człowiek i jego najwyższe powołanie odsłania się w Chrystusie poprzez objawienie tajemnicy Ojca i Jego miłości.” (Dives in Misericordia nr. 1)

Tylko niestety człowiek także  szaleje, ale jego szaleństwo jest zaprzeczeniem miłości, jego szaleństwo, to rozpasanie, wyuzdanie, nienawiść, pycha, zarozumiałość … Szaleństwo człowieka to 40 milionów dzieci mordowanych corocznie w łonach matek, to parady „równości”, to próby „legalizacji” eutanazji, to amok zaślepienia, pychy i egoizmu … A Bóg widząc to szaleństwo człowieka i jego pęd ku unicestwieniu, nie ustaje w próbach opamiętania człowieka, nie zniechęca się ludzką pogardą i odrzuceniem, ale ponawia nieustannie swój apel … „sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurz ją w morzu miłosierdzia mojego.

Czy jednak człowiek się opamięta w swoim szaleńczym biegu ku nicości? Czy odstąpi od swej pychy i zrozumiałości? Czy przestanie zarozumiale obrażać Boga i twierdzić obłąkańczo, jak na plakatach reklamowych w Londynie i kilku miastach Kanady „Boga prawdopodobnie nie ma, więc przestań się martwić i ciesz się życiem”? Szaleństwo Bożego Miłosierdzia przeciwko szaleństwu ludzkiej pychy. Wygra na pewno to pierwsze, ale czy w tobie także?

Święta Siostra Faustyna w swoim „Dzienniczku” pisanym z polecenia Pana Jezusa i jej spowiedników w latach 1934-1938 opisała swoje głębokie życie duchowe i głębię tajemnicy Miłosierdzia Bożego przypominając światu o miłosiernej miłości Boga i podając nowe formy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. A są nimi:

–         obraz Jezusa miłosiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie”,

–         święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy,

–         Koronka do Miłosierdzia Bożego,

–         modlitwa w chwili konania Jezusa na krzyżu zwana Godziną Miłosierdzia,

W swoim „Dzienniczku” zapisała w czasie rekolekcji w styczniu 1934 roku:

Jezus każe mi obchodzić to święto miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy” [Dz. 258]

Papież Jan Paweł II w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 18 kwietnia 1993 roku, na Placu Świętego Piotra w Rzymie zaliczył Siostrę Faustynę Kowalską do grona błogosławionych. Kanonizacji błogosławionej Siostry Faustyny dokonał siedem lat później, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, 30 kwietnia 2000 r. Święto Miłosierdzia Bożego zostało ogłoszone oficjalnie dla całego kościoła podczas kanonizacji Siostry Faustyny. Czasami myślę sobie nawet, że być może Bóg w swojej mądrości doprowadził do wyboru Karola kardynała Wojtyły na Papieża właśnie po to, aby On ustanowił to święto dla całego kościoła.

Święto to poprzedza nowenna rozpoczynająca się w Wielki Piątek.

W „Dzienniczku” Siostra Faustyna cytując słowa Jezusa przekazuje niezwykłe obietnice Chrystusa związane z tym świętem: „W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św. dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.” [Dz. 699]

W Koronce do Miłosierdzia Bożego powtarzamy słowa modlitwy, której sam Chrystus nauczył siostrę Faustynę: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Te niezwykłe słowa w połączeniu z obietnicą związaną z Niedzielą Miłosierdzia, kryją w sobie całą głębię Miłości Stworzyciela do stworzenia. Bóg pragnie okazać swoje miłosierdzie wszystkim i wszystkich doprowadzić do zbawienia, bo po to właśnie posłał swojego Jednorodzonego Syna na świat, aby świat zbawić.

Można zadać sobie pytanie: „o co Bogu chodzi, kiedy tak bardzo naciska i podkreśla konieczność uciekania się do Jego Miłosierdzia?” Czy nie jest to zadziwiające i zastanawiające, że sam Bóg przypomina nam o tym tak bardzo mocno i stanowczo? Czy nie jest to zastanawiające, że Bogu tak bardzo zależy na zbawieniu wszystkich, na doprowadzeniu wszystkich do życia wiecznego, że „wymyśla” coraz to nowe sposoby zbawienia swojego stworzenia? Mówi o tym wielokrotnie i bardzo zdecydowanie w Dzienniczku Siostry Faustyny: „Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego.”

Tylko, że to stworzenia jest czasami tak bardzo aroganckie i tak uparcie odrzuca Jego zbawczą wolę, koniecznie pragnąc żyć w niewoli grzechu …

Dlaczego ????

Godzina Miłosierdzia

O trzeciej godzinie – powiedział Pan Jezus do s. Faustyny w październiku 1937 roku w Krakowie – błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Taka jest historia powstania tej formy kultu Miłosierdzia Bożego. Kilka miesięcy później Pan Jezus powtórzył to żądanie określając cel jej ustanowienia, obietnice związane z praktykowaniem modlitwy w tej godzinie oraz sposoby jej obchodzenia.

Godzina Miłosierdzia jest formą kultu, w której czcimy moment konania Jezusa na krzyżu (1500), kiedy to stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz. 1572). Nie chodzi tutaj o godzinę zegarową – 60 minut modlitwy – ale o modlitwę w momencie, gdy zegar bije trzecią godzinę (Dz. 1572), czyli w chwili konania Jezusa na Kalwarii. Tę formę kultu Miłosierdzia Bożego można praktykować nie tylko w Wielki Piątek, czy w każdy piątek, ale codziennie. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.

Pan Jezus pragnie, aby w tej godzinie chociaż przez krótki moment rozważać Jego bolesną mękę, w której w sposób najpełniejszy objawia się tajemnica Jego miłosierdzia. Poznanie jej prowadzi do modlitwy uwielbienia i dziękczynienia, a także błagania o potrzebne łaski dla całego świata, a szczególnie dla grzeszników, bo w tej chwili [miłosierdzie] zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy.

Z modlitwą w godzinie Miłosierdzia związał Pan Jezus obietnice wszelkich łask. W tej godzinie – powiedział – nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją (Dz. 1320). W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych (Dz. 1572). Chrystus postawił więc trzy warunki konieczne dla spełnienia obietnic: modlitwa ma mieć miejsce o godzinie 300 po południu, ma być skierowana do Pana Jezusa i winno się w niej odwoływać do wartości i zasług Jego męki. Ponadto trzeba jeszcze zaznaczyć, że przedmiot modlitwy musi być zgodny z wolą Bożą, a sama modlitwa powinna być ufna, wytrwała i połączona z uczynkami miłosierdzia, co jest warunkiem prawdziwego nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.

Pan Jezus udzielił również wskazówek dotyczących sposobów modlitwy w godzinie Miłosierdzia: Staraj się w tej godzinie – powiedział – odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą; a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie; a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę (Dz. 1572).

Godzina Miłosierdzia staje się codziennym czasem modlitwy apostołów Bożego Miłosierdzia pod każdą szerokością geograficzną. Dlatego wierzący jakby w nieprzerwanym akcie modlitwy łączą się z Jezusem konającym na krzyżu i – spełniając Jego prośbę – błagają o miłosierdzie Boże dla świata, szczególnie dla grzeszników.

Biała Niedziela, kończąca oktawę Wielkanocy, jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. W sposób spontaniczny wierni oddawali szczególnie cześć Miłosierdziu w tę niedzielę już od czasu II wojny światowej. Oficjalnie święto to, listem na Wielki Post w 1985 roku ustanowił najpierw w swojej diecezji metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski.

Następnie inni biskupi wprowadzali święto w swoich diecezjach. W roku 1995, na prośbę Episkopatu, Stolica Apostolska wydała dekret zezwalający na obchodzenie tego święta we wszystkich diecezjach Polski, przy zachowaniu przepisów liturgicznych obowiązujących w tym dniu. Oczywiście takie świętowanie Białej Niedzieli swój początek ma w objawieniach s. Faustyny.

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299) – powiedział do niej Pan Jezus. Te i podobne słowa powtarzają się w Dzienniczku przynajmniej 14 razy. Jak bardzo przesłanie zawarte w objawieniach s. Faustyny jest aktualne, pokazują słowa z encykliki Dives in misericordia. Jan Paweł II pisze: „Umysłowość współczesna, może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie »miłosierdzie« jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem”.

Aby dostąpić Miłosierdzia Bożego, trzeba najpierw w Niego uwierzyć, ale i uznać samemu, że ja tegoż Miłosierdzia Bożego potrzebuję …

Niektóre Strony o Miłosierdziu Bożym:
Opoka

Kielce – Opoka

Rzeszów – Opoka

Kanonizacja Siostry Faustyny

rocznica śmierci bł. Jana Pawła II

milosierny_z_JPIIBł. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

urodzony: – 18 maja 1920

święcenia kapłańskie: – 1 listopada 1946

święcenia biskupie: – 28 września 1958

nominacja na arcybiskupa: – 13 stycznia 1964

kapelusz kardynalski: – 28 czerwca 1967

wybór na papieża: – 16 października 1978

zmarł: – 2 kwietnia 2005 (Wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego)

beatyfikacja: – 1 maja 2011 (Niedziela Miłosierdzia Bożego)

kanonizacja: – 27 kwietnia 2014 (Niedziela Miłosierdzia Bożego)

 

 

22. 10. 2011 – Wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II

Najważniejsze daty pontyfiaktu Jana Pawła II (prowadzone do 2004 r.)

1920

18 maja – w Wadowicach urodził się Karol Wojtyta – przyszły Papież Jan Paweł II

20 czerwca – chrzest w kościele parafialnym w Wadowicach

1926

15 września – rozpoczęcie nauki w Szkole Powszechnej im. Marcina Wadowity w Wadowicach

1929

13 kwietnia – śmierć matki

25 maja – Pierwsza Komunia Święta w kościele parafialnym w Wadowicach

1932

5 grudnia – śmierć starszego brata Edmunda

1936

29 lutego – występ w „Ślubach Panieńskich” –spektaklu przygotowanym przez Międzyszkolne Koło Teatralne pod kierunkiem polonisty Mieczysława Kotlarczyka

1938

3 maja – przyjęcie sakramentu bierzmowania

14 maja – egzamin maturalny

20 czerwca-17 lipca – staż w Junackich Hufcach Pracy

27 września-2 października -kurs w Legii Akademickiej

Lato – przeprowadzka z Wadowic do Krakowa 2 października – rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim

1939

1 września – w Katedrze Wawelskiej służy do Mszy św.

1939-1940 – studia w konspiracji, nauka francuskiego, tworzenie poezji

1940

luty – pierwsze spotkanie z Janem Tyranowskim, który zachęcił Karola Wojtyłę do lektury dzieł mistyków chrześcijańskich. Jako opiekun kół Żywego Różańca w salezjańskiej parafii na Dębnikach wpłynął na rozwój jego życia duchowego

wrzesień – początek pracy w kamieniołomach na Zakrzówku

1941

18 lutego – śmierć ojca jesień – premiera Teatru Rapsodycznego, prowadzonego przez Mieczysława Kotlarczyka, który latem przybył do Krakowa

jesień – rozpoczęcie pracy w fabryce chemicznej „Solvay”

1942

jesień – rozpoczęcie studiów teologicznych w Konspiracyjnym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej

1944

sierpień – przeprowadzka kleryków do rezydencji abp. Krakowskiego Adama Sapiehy 1945-studia w seminarium duchownym i praca na Wydziale Teologicznym UJ w charakterze asystenta

1946

1 listopada – święcenia kapłańskie 2 listopada – Msza święta prymicyjna w Krypcie św. Leonarda na Wawelu

4 listopada – Msza święta na Wawelu z udziałem kolegów z Teatru Rapsodycznego i robotników z „Solvayu”

15 listopada – wyjazd do Rzymu

26 listopada – rozpoczęcie studiów na Papieskim Uniwersytecie Angelicum

1948

14 czerwca – obrona pracy doktorskiej na Angelicum

15 czerwca – powrót ze studiów w Rzymie

8 lipca – dekret na wikariusza w Niegowici

16 grudnia – uzyskanie tytułu doktora teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

1949

17 marca – przeniesienie do parafii św. Floriana w Krakowie

1951

23 lipca – śmierć kard. Adama Stefana Sapiehy

1 września – jego następca abp Eugeniusz Baziak udziela ks. Wojtyle urlopu od pracy duszpasterskiej i nakazuje poświęcić się pracy naukowej

1953

grudzień – habilitacja na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (niezatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty)

1954

październik – początek wykładów etyki społecznej na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

1958

4 lipca – nominacja na biskupa pomocniczego w Krakowie

28 września – sakra biskupia

1960

publikacja książki „Miłość i odpowiedzialność”

1962

16 lipca – wybór na wikariusza kapitulnego krakowskiego (po śmierci abpa Baziaka)

11 października – udział w inauguracyjnej sesji Soboru Watykańskiego II

1963

3 czerwca – śmierć papieża Jana XXIII

21 czerwca – Paweł VI zostaje Następcą św. Piotra

jesień – udział w drugiej sesji Soboru Watykańskiego II

grudzień – podróż do Ziemi Świętej

30 grudnia – nominacja na arcybiskupa krakowskiego

1964

8 marca – ingres do Katedry Wawelskiej

10 października – nałożenie paliusza przez Pawła VI

jesień – udział w trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II

30 listopada – audiencja prywatna u Pawła VI

1965

jesień – udział w zakończeniu Soboru Watykańskiego II

18 listopada – ogłoszenie listu biskupów polskich do biskupów niemieckich

1967

29 maja – ogłoszenie nominacji kardynalskiej

28 czerwca – otrzymuje biret kardynalski z rąk papieża

1976

7-13 marca – rekolekcje wielkopostne dla papieża i Kurii Rzymskiej

1978

6 sierpnia – śmierć papieża Pawła VI

26 sierpnia – wybór Jana Pawła I na Stolicę Piotrową

28 września – śmierć Jana Pawła I

16 października – Habemus papam! (łac. mamy papieża) Karol Wojtyła zostaje wybrany na nowego papieża. Przyjmuje imię Jan Paweł II. Pierwsze błogosławieństwo „Urbi et orbi”.

22 października – uroczysta inauguracja pontyfikatu na Placu Świętego Piotra.

23 października – audiencja dla 4000 Polaków w auli Pawła VI.

Rok 1979

6 stycznia – konsekracja arcybiskupa metropolity krakowskiego Franciszka Macharskiego

25 stycznia-1 lutego – I zagraniczna podróż apostolska Jana Pawła II – do Dominikany, Meksyku i na Bahamy. Inauguracja obrad III Konferencji Generalnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM) nt. „Ewangelizacja Ameryki Łacińskiej dzisiaj i w przyszłości”.

4 marca – ogłoszenie pierwszej encykliki „Redemptor hominis”. Mianowanie ks. Józefa Glempa biskupem warmińskim.

13 kwietnia – Droga Krzyżowa w Koloseum

2-10 czerwca – podróż apostolska do Polski

30 czerwca – pierwszy konsystorz Jana Pawła II – mianowanie 14 kardynałów, w tym dwóch Polaków: abp. Franciszka Macharskiego i bp. Władysława Rubina.

1 lipca – mianowanie kard. Agostino Casarolego Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej.

29 września-7 października – podróż apostolska do Irlandii i Stanów Zjednoczonych.

28-30 listopada – podróż apostolska do Turcji

Rok 1980

4 kwietnia – zapoczątkowanie przez Jana Pawła II zwyczaju słuchania spowiedzi wiernych w Wielki Piątek w Bazylice Świętego Piotra.

2-12 maja – podróż apostolska do Afryki.

30 maja-2 czerwca – podróż apostolska do Francji i UNESCO.

30 czerwca-12 lipca – podróż apostolska do Brazylii.

20 sierpnia – list Jana Pawła II do Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego w sprawie wydarzeń na polskim Wybrzeżu.

12 października – Dzień Rodzin. Spotkanie z rodzinami, które przybyły do Rzymu z całego świata na zaproszenie Ojca Świętego z okazji Synodu Biskupów poświęconego rodzinie.

23 października – Jan Paweł II wręczył Matce Teresie z Kalkuty klucze do budynku, przeznaczonego na dom dziecka.

14 listopada – dokument Stolicy Apostolskiej w sprawie wolności religijnej, skierowany do szefów państw – sygnatariuszy Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach, obradujących w Madrycie.

15-19 listopada – podróż apostolska do Niemiec.

30 listopada – druga encyklika „Dives in misericordia” o Bożym Miłosierdziu.

31 grudnia – list apostolski „Egregiae virtutis”, w którym Ojciec Święty ogłasza świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy.

Rok 1981

15 stycznia – audiencja dla Lecha Wałęsy i członków delegacji NSZZ „Solidarność”.

16-27 lutego – podróż apostolska na Daleki Wschód – do Pakistanu, na Filipiny, Guam i do Japonii oraz na Alaskę.

11 maja – audiencja dla delegacji UJ z Krakowa.

Rok 1982

12 lutego – odczytanie deklaracji Stolicy Apostolskiej w sprawie Polski na madryckim posiedzeniu KBWE.

20 maja – ustanowienie Papieskiej Rady ds. Kultury.

22 maja – Msza św. koncelebrowana z przedstawicielami Episkopatów Argentyny i Wielkiej Brytanii w intencji pokojowego zakończenia konfliktu zbrojnego o Falklandy (Malwiny).

15 września – audiencja dla przewodniczącego OWP Jasera Arafata.

28 września – audiencja dla Dalajlamy.

3 października – beatyfikacja (przez zatwierdzenie kultu) Fra Angelico.

10 października – kanonizacja bł. o. Maksymiliana Kolbego, męczennika Oświęcimia.

28 listopada – ogłoszenie konstytucji apostolskiej „Ut sit validum”, nadającej Opus Dei status prałatury personalnej.

Rok 1983

6 stycznia – wydanie bulli „Aperite portas Redemptori” ogłaszającej Rok Święty Jubileuszu 1950 lecia Odkupienia.

25 stycznia – ogłoszenie konstytucji apostolskiej „Sacrae disciplinae leges” promulgującej nowy Kodeks Prawa Kanonicznego.

2 lutego – konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m.in.: abp Józef Glemp, a także Łotysz (obywatel ZSRR), francuski Żyd i o. Henri de Lubac, teolog, ekspert II Soboru Watykańskiego.

29 września-29 października – Synod Biskupów poświęcony pojednaniu i pokucie.

22 października – ogłoszenie Karty Praw Rodziny.

11 grudnia – wizyta w rzymskim kościele luterańskim.

27 grudnia – spotkanie z zamachowcem Mehmetem Ali Agcą w rzymskim więzieniu Rebibbia.

Rok 1984

10 stycznia – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Stanami Zjednoczonymi.

11 lutego – ogłoszenie listu apostolskiego „Salvifici doloris” o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia.

25 marca – adhortacja apostolska „Redemptionis donum” o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia; akt zawierzenia ludzkości, dokonany przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej.

6 kwietnia – list do sekretarza stanu: „Nowe zasady zarządzania Państwem Watykańskim”.

20 kwietnia – ogłoszenie listu apostolskiego „Redemptionis Anno” na temat Jerozolimy, świętego miasta trzech wielkich religii monoteistycznych.

2 czerwca – oficjalna wizyta Jana Pawła II w siedzibie prezydenta Republiki Włoskiej na Kwirynale.

16-17 lipca – wyprawa narciarska w Alpy.

2 grudnia – adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia” o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła.

Rok 1985

11 lutego – ustanowienie Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia.

27 lutego – audiencja dla ministra spraw zagranicznych ZSRR Andrieja Gromyki.

30-31 marca – rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży; ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży; ogłoszenie listu apostolskiego do młodych całego świata.

25 maja – konsystorz, na którym kapelusze kardynalskie otrzymali m. in.: abp Henryk Gulbinowicz i abp Andrzej Deskur.

2 czerwca – ogłoszenie encykliki „Slavorum Apostoli”;

25 listopada-8 grudnia – Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów w 20. rocznicę zakończenia II Soboru Watykańskiego.

Rok 1986

18 stycznia – wizyta u prezydenta Francesco Cossigi na Kwirynale.

24 stycznia – orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu pt.:,,Kształtowanie opinii publicznej”.

25 stycznia – na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas nabożeństwa ekumenicznego w Bazylice Świętego Pawła za Murami, Ojciec Święty zaprosił wyznawców wszystkich religii do udziału we wspólnych modlitwach o pokój w Asyżu.

31 stycznia-11 lutego – podczas podróży apostolskiej do Indii Papież spotkał się z katolikosem prawosławnego Kościoła malankarskiego rytu syryjskojakobickiego, z katolikosem prawosławnego Kościoła autokefalicznego rytu syromalankarskiego i prymasem Kościoła anglikańskiego, odwiedził aśram Nirmal Hridaj w Kalkucie, Dom Czystego Serca, w którym posługiwała umierającym nędzarzom Matka Teresa i Radż Ghat – miejsce pamięci Mahatmy Gandhiego.

24 lutego – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

24 marca – audiencja dla uczestników międzynarodowego kongresu studenckiego UNIV ‘86 – przedstawicieli ponad 400 uniwersytetów z 40 krajów.

13 kwietnia – pierwsza w historii wizyta Papieża w rzymskiej Synagodze Większej.

10 maja – ustanowienie komisji do opracowania Katechizmu Nauki Katolickiej.

18 maja – ogłoszenie encykliki „Dominun et vivificantem” o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata.

21 czerwca – Ojciec Święty otworzył Centrum Solidarności im. Jana Pawła II w Rzymie – ośrodek terapeutyczny dla narkomanów.

26-28 czerwca – obchody w Watykanie 800-lecia chrystianizacji Łotwy.

1-8 lipca – podczas podróży apostolskiej do Kolumbii w Bogocie i Medellin Papież odwiedził mieszkańców dzielnic nędzy „barrios”, w Chiquinquira ubogich rolników „campesinos”, w Popayán – Indian, Murzynów i Metysów; w Armero modlił się w intencji ofiar wybuchu wulkanu Nevado del Ruiz (13 XI 1985 r. zginęło 23 tys. osób).

12 sierpnia – orędzie do Kościoła na Łotwie z okazji 800-lecia chrześcijaństwa w tym kraju.

6-7 września – pobyt w Alpach włoskich – Aosta, Courmayeur.

4-7 października – podczas pielgrzymki do Francji Papież odwiedził wspólnotę ekumeniczną w Taizé, gdzie spotkał się z bratem Rogerem Schutzem, przełożonym wspólnoty.

27 października – Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu – w modlitwie wzięło udział 47 delegacji reprezentujących Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie oraz 13 religii świata.

28 października – audiencja dla członków Papieskiej Akademii Nauk w 50. rocznicę jej powstania.

6 listopada – audiencja dla uczestników II Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Kolokwium Teologicznego.

18 listopada-2 grudnia – podczas podróży apostolskiej do Bangladeszu, Singapuru, na Fidżi, do Nowej Zelandii, Australii i na Seszele Jan Paweł II wziął udział w obchodach 200-lecia istnienia Kościoła w Australii.

30 listopada – orędzie Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji II Światowego Dnia Młodzieży w Buenos Aires.

Rok 1987

13 stycznia – audiencja dla przewodniczącego Rady Państwa PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

17 stycznia – audiencja dla króla Jordanii Husajna.

29 stycznia – spotkanie kardynałów – przewodniczących dykasterii Kurii Rzymskiej.

11 lutego – z okazji święta Matki Boskiej z Lourdes Jan Paweł II odprawił Mszę świętą dla chorych i członków stowarzyszenia służącego chorym udającym się do Lourdes.

20 lutego – Ojciec Święty przyjął Muzeyen Agcę, matkę Ali Agcy, wraz z najbliższymi członkami rodziny.

19 marca – wizyta pasterska w Gvitavecchia.

25 marca – ogłoszenie encykliki „Redemptoris Mater” o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.

31 marca-13 kwietnia – podróż apostolska do Urugwaju, Chile i Argentyny, podczas której Papież m.in. uczestniczył w obchodach II Światowego Dnia Młodzieży w Buenos Aires, odwiedził mieszkańców slumsów La Bandera na przedmieściach Santiago i Indian Mapuczo w Viedmie oraz złożył wizytę w siedzibie agendy ONZ – Komisji Gospodarczej Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CEPALC).

30 kwietnia-4 maja – podczas odróży apostolskiej do RFN Papież uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym w Augsburgu.

23-25 maja – wizyta pasterska w Apulii, m.in. w San Giovanni Rotondo.

6 czerwca – audiencja dla prezydenta USA Ronalda Reagana. W rzymskiej Bazylice Santa Maria Maggiore Ojciec Święty inauguruje Rok Maryjny.

7 czerwca – wizyta pasterska w rzymskim sanktuarium Madonna del Divino Amore w związku z rozpoczęciem Roku Maryjnego.

8-14 czerwca – podróż apostolska do Ojczyzny.

7 lipca – orędzie do uczestników III Misyjnego Kongresu Latynoamerykańskiego w związku ze zbliżającym się 500-leciem chrystianizacji Ameryki.

8-14 lipca-Jan Paweł II przebywał w górach Cadore.

11 lipca – orędzie do uczestników obradującej w Genewie Konferencji Handlu i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCTAD).

2 września – wizyta pasterska w Rocca di Papa i spotkanie z uczestnikami II Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej.

5 września – wizyta pasterska w Albano.

7 września – w Grottaferata Papież przewodniczył nieszporom w obrządku wschodnim ku czci Narodzenia Matki Boskiej.

10-21 września – podczas podróży apostolskiej do USA Papież spotkał się m.in. z przedstawicielami Indian amerykańskich, od których otrzymał Orle Pióro (symbol władzy), oraz odwiedził Indian ze szczepów Indios, lnuit, Metis i Dene, a także chorych na AIDS w Dolores.

21-30 września – V Synod Biskupów Katolickiego Kościoła Ukraińskiego.

1-9 października-VII Zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów na temat: „Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich w Kościele i w świecie w 20 lat po zakończeniu Yaticanum II”.

17 października – audiencja dla prawosławnego metropolity Kijowa i Halicza – Filareta.

12 listopada – audiencja dla l grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”.

3-7 grudnia – wizyta w Watykanie prawosławnego patriarchy Konstantynopola Dymitriosa l.

19 grudnia – audiencja dla II grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”.

30 grudnia – ogłoszenie encykliki „Sollicitudo rei socialis”, poświęconej sprawom społecznym z okazji 20. rocznicy ogłoszenia „Populorum progressio”.

Rok 1988

3 stycznia – spotkanie z ubogimi Rzymu w hospicjum Świętej Marty w Watykanie.

7 stycznia – audiencja dla członków międzynarodowej komisji mieszanej do spraw dialogu między Kościołem katolickim i Światowym Aliansem Kościołów Reformowanych.

2 lutego – Jan Paweł II po raz pierwszy w historii przewodniczył liturgii eucharystycznej w Bazylice Świętego Piotra w rycie syryjsko-maronickim wraz z patriarchą Antiochii dla Maronitów oraz syromalankarskim arcybiskupem Triwendram w Indiach.

4 marca – audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej, która przybyła do Rzymu na rozmowy z Sekretariatem ds. Jedności Chrześcijan i innymi dykasteriami Kurii Rzymskiej.

5 marca – audiencja dla uczestników sesji plenarnej Sekretariatu dla Niewierzących. Ojciec Święty zwraca uwagę na potrzebę dialogu z marksistami i niewierzącymi.

27 marca – III Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Rzymie i w Kościołach lokalnych pod hasłem: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

8 kwietnia – list do kardynała Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w sprawie Wspólnoty Kapłańskiej Świętego Piusa X arcybiskupa Marcela Lefebvre’a.

21 maja – otwarcie schroniska „Dar Maryi” dla ubogich na terenie Watykanu.

31 maja – orędzie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ zebranego na III nadzwyczajnej sesji, poświęconej rozbrojeniu.

14 czerwca – audiencja dla Dalajlamy.

28 czerwca – konsystorz, na którym Ojciec Święty mianował 24 nowych kardynałów.

2 lipca – list apostolski motu proprio „Ecclesia Dei” w związku ze schizmą arcybiskupa Marcela Lefebvre’a.

9-10 lipca – rzymskie obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej. Jan Paweł II odprawił moleben w prokatedrze rzymskiej Santa Sofia i sprawował liturgię eucharystyczną świętego Jana Chryzostoma w obrządku bizantyjsko-słowiańskim w Bazylice Świętego Piotra.

14 sierpnia – Jan Paweł II w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej przewodniczył „Modlitwie kadzidła”, odprawianej w rycie koptyjskim, z koptyjskim patriarchą Aleksandrii Stephanosem II Ghattasem.

15 sierpnia – Jan Paweł II przewodniczył uroczystościom zamknięcia Roku Maryjnego w Bazylice Świętego Piotra. Ogłoszenie listu apostolskiego „Mulieris dignitatem” o godności i powołaniu kobiety.

9-19 września – podczas podróży apostolskiej do Zimbabwe, Botswany, RPA, Lesotho, Suazi i Mozambiku Papież m.in. odwiedził dzielnicę nędzy na peryferiach Maputo.

8-11 października – podczas podróży apostolskiej do Francji Jan Paweł II złożył wizytę w Radzie Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Komisji i Trybunale Praw Człowieka.

28 października – Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Rzymie w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu.

10 listopada – list do patriarchy ekumenicznego Dymitriosa I.

30 grudnia – posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici” o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II

Rok 1989

1 stycznia – list apostolski motu proprio powołujący Watykański Urząd Pracy.

8 stycznia – wizyta w przytułku ,,Donum Mariae” w Watykanie.

19 stycznia – wystąpienie przedstawiciela Stolicy Apostolskiej na Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

21 stycznia – audiencja dla Komitetu Pokoju ZSRR.

22 stycznia – list do uczestników Konferencji w Melbourne z okazji V Światowej Konferencji przedstawicieli różnych religii na rzecz pokoju.

6 lutego – audiencja dla Andrieja Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla.

3 marca – audiencja dla przełożonego Wspólnoty w Taizé brata Rogera Schutza.

6-9 marca – posiedzenie Rady Kardynałów ds. organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Apostolskiej.

10 marca – reorganizacja struktur kościelnych na Litwie.

11 kwietnia – list do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kardynała Józefa Glempa w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską.

15 maja – apel do Sekretarza Generalnego ONZ oraz szefów państw w sprawie Libanu.

19 maja – orędzie do Sekretarza Generalnego ONZ z okazji 25. rocznicy ustanowienia Misji Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji.

17 lipca – wznowienie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską Rzecząpospolitą Ludową.

15 sierpnia – ogłoszenie adhortacji „Redemptoris Custos” o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.

25 sierpnia – audiencja dla metropolity Kijowa Filareta, metropolity Kołymy Juvenalisa, metropolity Mińska i Białorusi Filareta, członków Świętego Synodu Patriarchatu Moskiewskiego.

26 sierpnia – mianowanie ks. Józefa Kowalczyka nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesienie go do godności arcybiskupa.

1 września – Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Warszawie – orędzie telewizyjne Ojca Świętego.

7 września – audiencja dla uczestników ,,Dni Rzymskich”, zorganizowanych przez Papieski Instytut Studiów Arabskich i Islamistycznych nt. ,,Chrześcijanie i Muzułmanie na rzecz wspólnego projektu społeczeństwa”. List apostolski do biskupów Kościoła katolickiego i apel do muzułmanów w sprawie pokoju w Libanie.

15 września – audiencja dla mnichów – buddystów tybetańskich.

24 września-7 października – VI Synod Biskupów Katolickiego Kościoła Ukraińskiego. Apel Papieża o legalizację Ukraińskiego Kościoła katolickiego (unickiego).

26 września-2 października – wizyta w Rzymie prymasa Wspólnoty anglikańskiej arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie. Podpisanie przez Jana Pawła II i prymasa Kościoła anglikańskiego, arcybiskupa Roberta Runcie, wspólnej deklaracji wyrażającej wolę współdziałania na rzecz przywrócenia widzialnej jedności i wspólnoty między katolikami i anglikanami.

26 października – audiencja dla uczestników plenarnego zebrania Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych.

9 listopada – audiencja dla uczestników III Międzynarodowego Kongresu Duszpasterstwa Cyganów.

13-14 listopada – spotkanie Papieża z biskupami Republiki Federalnej Niemiec.

16 listopada – audiencja dla uczestników XXV Sesji Konferencji FAO.

23 grudnia – audiencja dla Komitetu Ligi Państw Arabskich do spraw Libanu.

Rok 1990

1 stycznia – wizyta w schronisku dla ubogich ,,Donum Mariae” w Watykanie.

25 stycznia–1 lutego – podczas podróży do Republiki Wysp Zielonego Przylądka, Gwinei Bissau, Mali, Burkina Faso i Czadu Jan Paweł II m.in. odwiedził leprozorium w Cumura, skąd skierował orędzie na Światowy Dzień Chorych na Trąd.

9 lutego – przywrócenie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Republiką Węgierską.

15 marca – nawiązanie stałych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Związkiem Radzieckim.

20 marca – wystąpienie przedstawiciela Stolicy Apostolskiej ks. prał. Jean-Louisa Taurana na Konferencji ds. Współpracy Gospodarczej w Europie.

11 kwietnia – wizyta w Tuxtla Gutierez w związku z katastrofą samolotu wiozącego pielgrzymów do Meksyku.

19 kwietnia – wznowienie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Czechosłowacką Republiką Federacyjną.

15 maja – przywrócenie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Rumunią.

5 czerwca – audiencja dla uczestników zebrania konsultacyjnego przed specjalnym zgromadzeniem Synodu Biskupów.

23 czerwca – list do biskupów Azji z okazji V Plenarnego Zgromadzenia Konferencji Episkopatów tego kontynentu.

25–26 czerwca – spotkanie z biskupami Ukraińskiego Kościoła Katolickiego.

15 sierpnia – konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich.

28 sierpnia – spotkanie w Castel Gandolfo z członkami grupy roboczej przygotowującej specjalne zgromadzenie Synodu Biskupów poświęconego Europie.

1–10 września – podczas pielgrzymki na Maltę, do Tanzanii, Burundi, Rwandy, na Wybrzeże Kości Słoniowej Jan Paweł II wziął udział w spotkaniu Rady Sekretariatu

Generalnego Synodu Biskupów dla Afryki.

29 września – wystąpienie Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Agostino Casaroliego

na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie sytuacji dzieci na świecie.

30 września–28 października – VIII zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów „Formacja kapłanów we współczesnym świecie”. Orędzie Ojców Synodu do ludu Bożego.

15–17 października – posiedzenie Rady Kardynałów ds. organizacyjnych i ekonomicznych Stolicy Apostolskiej – komunikat o sytuacji finansowej Stolicy Apostolskiej.

18 października – ogłoszenie konstytucji apostolskiej promulgującej Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich.

26 listopada – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

1 grudnia – mianowanie abp. Angelo Sodano prosekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej i ks. prał. Jeana-Louisa Taurana sekretarzem ds. relacji z państwami.

6 grudnia – wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Bułgarią.

7 grudnia – ogłoszenie encykliki „Redemptoris missio” o stałej aktualności posłania misyjnego.

10 grudnia – posłanie do Lecha Wałęsy po wyborze na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rok 1991

1 stycznia – ogłoszenie Roku Społecznej Nauki Kościoła.

4 stycznia – orędzie do Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Krajów Członkowskich Wspólnoty Europejskiej, zgromadzonej w Luksemburgu w sprawie szukania sposobów uniknięcia wojny w Zatoce Perskiej.

15 stycznia – listy do prezydenta Iraku Saddama Husajna i prezydenta USA George’a Busha w związku z sytuacją w Zatoce Perskiej.

16 stycznia – przywrócenie organizacji kościelnej na Ukrainie w Ukraińskim Kościele Katolickim. Jan Paweł II zatwierdził konsekrowanych potajemnie biskupów: 3 ordynariuszy i 7 biskupów pomocniczych. W Kościele obrządku łacińskiego mianował 3 ordynariuszy i 2 biskupów pomocniczych.

19 stycznia – audiencja dla trzech przywódców religijnych wyznań chrześcijańskich z Iraku.

21 stycznia – dekret Kongregacji ds. Biskupów przywracający Ordynariat Polowy w Polsce i mianowanie biskupem polowym ks. Sławoja Leszka Głódzia.

3-10 lutego – VII Synod Biskupów Ukraińskiego Kościoła Katolickiego.

13 lutego – posłanie do Światowej Rady Kościołów.

4-5 marca – spotkanie z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i przedstawicielami Episkopatów krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej – komunikat Patriarchów Katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu.

14 marca – audiencja dla chrześcijan i muzułmanów z Jerozolimy.

18 marca – audiencja dla prawosławnego metropolity Leningradu Kiryła, przewodniczącego Departamentu do spraw Relacji Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego.

4-7 kwietnia – IV plenarne zgromadzenie Kolegium Kardynałów (Nadzwyczajny Konsystorz) poświęcone zagrożeniom życia ludzkiego i problematyce sekt.

1 maja – ogłoszenie encykliki „Centesimus annus” w 100. rocznicę encykliki papieża Leona XIII „Rerum novarum”.

3 maja – wizyta w Watykanie króla Szwecji Karola XVI Gustawa i królowej Sylwii.

10-13 maja – podczas wizyty w Portugalii Papież udał się do Fatimy w 10. rocznicę zamachu na jego życie i dokonał Aktu zawierzenia świata Matce Bożej.

31 maja – list do biskupów kontynentu europejskiego nt. stosunków między katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej.

28 czerwca – konsystorz, na którym mianowanych zostało 22 nowych kardynałów.

1 lipca – mianowanie kard. Angelo Sodano sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej; kard. Pio Laghi prefektem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego; kard. José Sancheza prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa; kard. Antonio Innocentiego przewodniczącym Papieskiej Komisji ,,Ecclesia Dei”; kard. Camilio Ruiniego wikariuszem generalnym dla diecezji rzymskiej.

7 września – nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Albanią.

8 września – ogłoszenie dnia modlitwy o pokój w Jugosławii.

11 października – list do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii.

28 listopada-14 grudnia – Zgromadzenie Specjalne Synodu Biskupów poświęcone Europie.

8 grudnia – apel o pokój w Jugosławii

Rok 1992

13 stycznia – uznanie przez Stolicę Apostolską suwerenności Chorwacji i Słowenii.

8 lutego – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Słowenią, Chorwacją i Ukrainą.

19-26 lutego – podczas podróży apostolskiej do Senegalu, Gambii i Gwinei Jan Paweł II m.in. odwiedził Dom Niewolników na wyspie Goreé, która w ubiegłych wiekach była ośrodkiem handlu niewolnikami, i spotkał się z muzułmańskimi przywódcami religijnymi.

22 lutego – ogłoszenie instrukcji duszpasterskiej Papieskiej Rady

ds. Środków Społecznego Przekazu „Aetatis novae” o przekazie społecznym.

25 marca – ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej „Pastores dabo vobis” o formacji kapłanów we współczesnym świecie. Reorganizacja struktury kościelnej w Polsce bullą „Totus Poloniae populus”

4 kwietnia – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Mongolią.

28 kwietnia – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

9 maja – ustanowienie Światowego Dnia Chorego, który obchodzony będzie corocznie 11 lutego.

23 maja – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją i Mołdawią.

25 maja – audiencja dla arcybiskupa Canterbury, Prymasa Kościoła anglikańskiego Georgeśa Careya.

1 czerwca – pierwsza od 50 lat audiencja dla biskupów Bułgarii.

25 czerwca – zatwierdzenie przez Jana Pawła II tekstu nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego.

26 czerwca – pierwsza od 40 lat audiencja dla biskupów Czech, Moraw i Słowacji.

12-28 lipca – pobyt Ojca Świętego w poliklinice Gemelli (badania i analizy diagnostyczne, operacja usunięcia guza z esicy i pęcherzyka żółciowego).

15 sierpnia – orędzie do młodych całego świata na VIII Światowy Dzień Młodzieży. Przesłanie z okazji rocznicy Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie.

21 sierpnia – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Republiką Bośni i Hercegowiny.

28 sierpnia – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Republiką Kirgizji.

9-14 października – podczas podróży apostolskiej do Republiki Dominikańskiej Papież m.in. dokonał otwarcia IV Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i skierował orędzie do Indian.

11 października – ogłoszenie konstytucji apostolskiej „Fidei depositum” z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego, opracowanego po Soborze Watykańskim II.

21 października – orędzie na Światowy Dzień Chorego 1993 r.

12 listopada – przesłanie do biskupów Bośni i Hercegowiny.

19-30 listopada – Nadzwyczajny Synod Biskupów Ormiańskiego Kościoła Katolickiego.

1 grudnia – audiencja dla przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy w rocznicę Synodu Biskupów poświęconego Europie – apel o modlitwę w intencji pokoju w Europie, zapowiedź Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu.

7 grudnia – prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Rok 1993

7 stycznia – audiencja dla pierwszej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”.

9-10 stycznia – w Asyżu Dzień Modlitw o Pokój w Europie.

15 stycznia – ogłoszenie listu apostolskiego motu proprio „Europae Orientalis” o przekształceniu Komisji ,,Pro Russia” w Stałą Komisję Międzydykasterialną ds. Kościoła w Europie Wschodniej. Audiencja dla drugiej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”.

2 lutego – list Ojca Świętego do arcybiskupa Sarajewa o katastrofalnej sytuacji materialnej i moralnej spowodowanej wojną w Bośni i Hercegowinie.

11 lutego – I Światowy Dzień Chorego obchodzony w Lourdes.

23 marca – wystąpienie delegata Stolicy Apostolskiej biskupa Elio Sgrecci na Europejskiej Konferencji nt. zaludnienia.

25 marca – list apostolski motu proprio o połączeniu Papieskiej Rady ds. Kultury z Papieską Radą ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz o przekształceniu Papieskiej Komisji ds. Zachowania Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła w Papieską Komisję ds. Kościelnych Dóbr Kultury.

5 kwietnia – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

6 kwietnia – telegram do Komisji Koordynacyjnej Organizacji Żydowskich RP z okazji 50. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim.

29 maja – zamknięcie Synodu Diecezji Rzymskiej (1986-1993). List Jana Pawła II w związku z XLVI Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu.

30 maja – list apostolski do biskupów na Węgrzech w związku z reorganizacją struktur kościelnych.

8 czerwca – dokument Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan „Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu”.

2 lipca – okresowe badania kontrolne w poliklinice Gemelli.

28 lipca – konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.

6 sierpnia – ogłoszenie encykliki „Veritatis splendor” o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła.

21 września – audiencja dla głównego rabina Izraela Meira Laua.

24 października – prezydent Krakowa Józef Lassota wręczył Ojcu Świętemu złoty medal „Cracoviae Merenti”.

11-12 listopada – pobyt w poliklinice Gemelli – po badaniach radiologicznych nastawienie zwichniętego stawu barkowego i nałożenie opaski gipsowej.

26 grudnia – inauguracja Roku Rodziny w Kościele – obchodzonego równolegle z Międzynarodowym Rokiem Rodziny, ogłoszonym przez ONZ.

30 grudnia – podpisanie porozumienia o podstawowych zasadach regulujących stosunki między Stolicą Apostolską a państwem Izrael.

Rok 1994

4 i 5 stycznia – spotkanie poświęcone sprawie pokoju na Bałkanach pod przewodnictwem Jana Pawła II.

23 stycznia – Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach.

2 lutego – List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994.

19 lutego – spotkanie z uczestnikami manifestacji ,,Solidarność z Sarajewem”.

9 kwietnia – telegram do biskupów i wiernych Kościoła w Rwandzie w związku z wojną domową w tym kraju.

10 kwietnia–8 maja – zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów poświęcone Afryce.

14 kwietnia – list do przywódców wszystkich państw świata oraz do Sekretarza Generalnego ONZ w związku z Międzynarodową Konferencją w Kairze nt. zaludnienia i rozwoju.

29 kwietnia–27 maja – Ojciec Święty przebywał w poliklinice im. Agostino Gemelli, gdzie przeszedł operację wstawienia protezy stawu biodrowego. Jan Paweł II regularnie spotykał się w tym czasie z sekretarzem stanu kard. A. Sodano, z substytutem do spraw ogólnych arcybiskupem G.B. Re i z sekretarzem ds. relacji z państwami, arcybiskupem Jeanem-Louisem Tauranem, aby omawiać z nimi

bieżące sprawy Stolicy Apostolskiej.

21 maja – list do dzieci włoskich, uczestniczących w spotkaniu zorganizowanym w Watykanie z okazji 150-lecia Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego.

22 maja – ogłoszenie listu apostolskiego o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom.

9 czerwca – przesłanie do Kościoła i narodu rwandyjskiego.

13 i 14 czerwca – Nadzwyczajny Konsystorz Kardynałów poświęcony przygotowaniom do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

15 czerwca – dzień modlitw o pokój w Rwandzie i za ofiary dokonywanego w tym kraju ludobójstwa.

8 września – Msza święta o pokój na Bałkanach. W tym dniu Jan Paweł II planował podróż pasterską do Sarajewa.

10 i 11 września – Papież przybył do Chorwacji jako „bezbronny pielgrzym”, aby „żebrać” o pojednanie wśród zwaśnionych narodów.

29 września – pierwszy ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej Shamuel Hadas składa Ojcu Świętemu listy uwierzytelniające.

2–29 października – IX Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów poświęcone życiu konsekrowanemu.

8 i 9 października – rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Rodziny – spotkanie z rodzinami ze wszystkich kontynentów.

10 listopada – ogłoszenie listu apostolskiego „Tertio millennio adveniente” w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000.

11 listopada – podpisanie przez Jana Pawła II i patriarchę Asyryjskiego Kościoła Wschodu Mar Dinkha IV deklaracji chrystologicznej, wyjaśniającej trudności teologiczne zaistniałe w czasach Nestoriusza (V w.).

15 listopada – Ojciec Święty ustanowił Główny Komitet Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jego przewodniczącym został kard. Roger Etchegaray.

26 listopada – konsystorz zwyczajny, podczas którego Jan Paweł II kreował 30 kardynałów (m.in. arcybiskupa Mińska-Mohylewa na Białorusi Kazimierza Świątka). 13 grudnia – List do Dzieci w Roku Rodziny.

26 grudnia – Amerykański tygodnik „Time” ogłosił Jana Pawła II „Człowiekiem Roku”.

Rok 1995

11-21 stycznia – podczas podróży na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki Jan Paweł II m.in. uczestniczył w X Światowym Dniu Młodzieży w Manili, spotkał się z 300 biskupami, zgromadzonymi na sesji plenarnej Federacji Konferencji Episkopatów Azji (FABC) i skierował orędzie radiowe do katolików w Chinach.

11 lutego – III Światowy Dzień Chorego – centralne obchody w Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej).

25 marca – ogłoszenie encykliki „Evangelium vitae” – o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.

7 kwietnia – audiencja dla sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, pastora Konrada Raisera.

10 kwietnia – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

27 kwietnia – audiencja dla uczestników międzynarodowego kolokwium nt. filozoficznych aspektów encykliki „Veritatis splendor”, zorganizowanego przez Kongregację ds. Wychowania Katolickiego.

8 maja – przesłanie z okazji 50. rocznicy zakończenia w Europie II wojny światowej.

20-22 maja – podczas podróży apostolskiej do Czech i Polski prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa wręczył Ojcu Świętemu najwyższe odznaczenie państwowe – Order Orła Białego, które zostało nadane mu 3 maja 1993 roku jako pierwszemu Polakowi w III Rzeczypospolitej.

25 maja – ogłoszenie encykliki „Ut unum sint” o działalności ekumenicznej.

28 maja – przesłanie z okazji pielgrzymki Ludzi Pracy do Matki Bożej Piekarskiej.

27-30 czerwca – wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I. Podpisanie wspólnej deklaracji, która stanowi podsumowanie dotychczasowych dokonań na drodze ekumenicznego zbliżenia między katolicyzmem a prawosławiem i wskazuje kierunki współpracy w perspektywie

roku 2000.

29 czerwca – list do kobiet w związku z IV Światową Konferencją poświęconą kobiecie.

9-10 września – spotkanie z młodzieżą Europy przybyłą do Loreto.

14-20 września – podczas podróży apostolskiej do Kamerunu, RPA i Kenii Papież m.in. podpisał posynodalną adhortację apostolską „Ecclesia in Africa” o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000.

26 września – oficjalna wizyta sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano w instytucjach europejskich w Strasburgu.

3 października – audiencja dla uczestników III Światowego Kongresu Ruchów Obrony Życia, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Rodziny.

4-9 października – podczas podróży apostolskiej do USA Papież m.in. wygłosił przemówienie na forum ONZ.

17 października – spotkanie z biskupami byłej Jugosławii.

8 listopada – sesja poświęcona 30. rocznicy opublikowania soborowej konstytucji „Gaudium et spes”.

24 listopada – spotkanie z Ojcami Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

26 listopada-14 grudnia – Zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów poświęcone Libanowi. Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego.

Rok 1996

21 stycznia – wizyta Papieża w schronisku dla ubogich „Donum Mariae” w Watykanie.

29 stycznia – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

5-12 lutego – podczas podróży apostolskiej do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli Jan Paweł II m.in. wziął udział w Krajowym Dniu Młodzieży w Wenezueli i nawiedził sanktuarium „Czarnego Chrystusa” w Esquipulas.

22 lutego – ogłoszenie konstytucji apostolskiej o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu.

25 marca – ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita consecrata o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie.

14 kwietnia – podczas podróży apostolskiej do Tunezji Ojciec Święty spotkał się z biskupami Regionalnej Konferencji Afryki Północnej (CERNA) z Maroka, Algierii, Tunezji i Libii.

15 kwietnia – audiencja dla głównego rabina Rzymu prof. Elio Toaffa.

15 maja – spotkanie Ojca Świętego z Muzeyen Agcą, matką Ali Agcy.

28 maja – list z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała.

31 maja – utworzenie w Polsce metropolii obrządku bizantyjsko-ukraińskiego(greckokatolickiego). Do rangi archidiecezji została podniesiona dotychczasowa diecezja przemyska tego obrządku, która otrzymała nazwę przemysko-warszawskiej. Do tej metropolii włączono utworzoną diecezję wrocławsko-gdańską.

4 czerwca – spotkanie z członkami Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

15 czerwca – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Watykanem a Tadżykistanem.

21-23 czerwca – podczas podróży apostolskiej do Niemiec Jan Paweł II m.in. spotkał się z Centralną Radą Żydów i z przedstawicielami Kościołów ewangelickich oraz przeszedł przez Bramę Brandenburską, która stała się symbolem odzyskanej jedności i wolności.

6-7 lipca – centralne obchody 400-lecia Unii Brzeskiej w Watykanie.

6-15 października – Ojciec Święty przebywał w poliklinice im. Agostino Gemelli (zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego).

15 października – przesłanie z okazji 10. rocznicy Światowego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu.

7-10 listopada – główne uroczystości złotego jubileuszu kapłaństwa Ojca Świętego, z udziałem ok. 1500 kapłanów z 89 krajów świata, wyświęconych w 1946 r.

15 listopada – prezentacja w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej książki „Dar i tajemnica”, którą Jan Paweł II napisał z okazji 50. rocznicy swoich święceń kapłańskich.

19 listopada – audiencja dla prezydenta Kuby Fidela Castro.

30 listopada – uroczyste nieszpory na rozpoczęcie pierwszego roku przygotowania Kościoła do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

3 grudnia – orędzie Ojca Świętego do Kościoła w Chinach.

3-5 grudnia – wizyta w Watykanie prymasa Wspólnoty anglikańskiej arcybiskupa George’a Leonarda Careya; wspólne nabożeństwo ekumeniczne; podpisanie wspólnej deklaracji.

10-13 grudnia – wizyta w Watykanie najwyższego patriarchy wszystkich Ormian, Karekina I Sarkissiana; podpisanie wspólnej deklaracji.

25 grudnia – list Ojca Świętego do mieszkańców Wiecznego Miasta, zamieszczony w specjalnym wydaniu Ewangelii św. Marka, dostarczonym wszystkim rodzinom Rzymu w ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Rok 1997

23–25 stycznia – wizyta w Watykanie ormiańskiego Katolikosa Cylicji Arama I Keshishiana; podpisanie wspólnej deklaracji.

2 lutego – obchody I Dnia Życia Konsekrowanego z udziałem Ojca Świętego „Wasza misja w Kościele i w świecie”.

6 lutego – przesłanie do kardynałów i biskupów, przyjaciół Ruchu Focolari.

11 lutego – V Światowy Dzień Chorego w Fatimie pod przewodnictwem wysłannika papieskiego kardynała Fiorenzo Angeliniego.

22 lutego – dokument Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu „Etyka w reklamie”.

4 marca – list do sekretarza generalnego ONZ w związku z sytuacją w Zairze.

6 marca – audiencja dla grupy chrześcijańskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego.

30 marca – inauguracja strony Stolicy Apostolskiej w Internecie.

7 kwietnia – pierwsza wizyta „ad limina apostolorum” biskupów Białorusi.

12–13 kwietnia – wizyta Jana Pawła II w Sarajewie, która była ukoronowaniem działalności dyplomatycznej i humanitarnej Stolicy Apostolskiej i całego Kościoła. Symbolem starań i zabiegów Ojca Świętego o przywrócenie pokoju na ziemi bośniackiej była lampka oliwna, którą Papież zapalił 23 stycznia 1994 r. w Bazylice Watykańskiej, aby płonęła, dopóki na Bałkanach nie ustanie wojna. Lampkę tę Papież umieścił w katedrze sarajewskiej, aby przypominała każdemu o potrzebie dalszego działania na rzecz pojednania i budowania trwałego pokoju.

10–11 maja – podczas podróży apostolskiej do Libanu Jan Paweł II podpisał w Harissie posynodalną adhortację apostolską „Nowa nadzieja dla Libanu” – owoc prac Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Libanowi, które obradowało w Rzymie w 1995 r. i spotkał się ze zwierzchnikami libańskich wspólnot muzułmańskich.

22 maja – konsystorz poświęcony sprawom kanonizacyjnym.

19 czerwca – Jan Paweł II wręczył międzynarodową nagrodę im. Pawła VI Jeanowi Vanierowi, założycielowi Wspólnot „Arki” oraz inicjatorowi Ruchu „Wiara i Światło”.

20 czerwca – przesłanie do uczestników II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu.

17 lipca – Ojciec Święty podjął decyzję o wysłaniu pomocy dla regionów Polski i Czech, dotkniętych klęską powodzi. List do prezydenta Federacji Rosyjskiej w sprawie dyskutowanego w Rosji projektu ustawy o wolności religijnej, dyskryminującej katolików.

23 lipca – Stolica Apostolska przystąpiła do grona sygnatariuszy Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnych, szczególnie okrutnych lub o niekontrolowanym działaniu.

6 września – Jan Paweł II przewodniczył modlitwie różańcowej transmitowanej przez Radio Watykańskie na wszystkie kontynenty.

18 września – dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa „Dyrektorium Katechetyczne”.

1 października – przesłanie z okazji 80. rocznicy ostatniego objawienia Matki Boskiej Fatimskiej.

19 października – ogłoszenie św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza doktorem Kościoła powszechnego.

10 listopada – podpisanie porozumienia między Stolicą Apostolską a Izraelem w sprawie osobowości prawnej Kościoła katolickiego w tym kraju.

16 listopada–12 grudnia – Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęconego Ameryce.

19 listopada – Ojciec Święty rozpoczął podczas audiencji generalnych cykl katechez poświęcony przygotowaniu Kościoła do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

30 listopada – inauguracja drugiego roku bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Rok 1998

3 stycznia – wizyta Jana Pawła II na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi (Annifo w Umbrii, Cesi w regionie Marche i Asyż).

15 stycznia – wizyta Jana Pawła II na Kapitolu. Spotkanie z Radą Miejską Wiecznego Miasta.

16 stycznia – audiencja dla pierwszej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum”.

2 lutego – audiencja dla drugiej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum”.

12 lutego – audiencja dla delegacji Episkopatów ze 120 krajów i członków Głównego Komitetu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

14 lutego – audiencja dla trzeciej grupy biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum”.

20 lutego – audiencja dla Wspólnego Komitetu Rady Konferencji Episkopatów Europy i Konferencji Kościołów Europy.

21 lutego – VII Konsystorz, na którym Jan Paweł II mianował 20 nowych kardynałów (m.in. polskiego misjonarza w Zambii Adama Kozłowieckiego).

23 lutego – ratyfikowanie Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

16 marca – Dokument Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem „Pamiętamy: Refleksje nad Szoah”.

3 kwietnia – poświęcenie nowych pomieszczeń watykańskiego Biura Internetu.

19 kwietnia-14 maja – Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Azji.

30 maja – spotkanie Jana Pawła II z uczestnikami rzymskiego Międzynarodowego Kongresu Ruchów Katolickich, zorganizowanego przez Papieską Radę ds. Świeckich.

31 maja – list apostolski „Dies Domini”, poświęcony świątecznemu charakterowi niedzieli.

9 czerwca – audiencja dla wszystkich biskupów Kuby po papieskiej pielgrzymce do tego kraju.

1 lipca – list apostolski motu proprio o obowiązku przyjęcia przez wierzących prawd dotyczących wiary i moralności.

16 października – spotkanie z Polakami, którzy przybyli do Rzymu w narodowej pielgrzymce dziękczynnej z okazji 20. rocznicy jego pontyfikatu.

17 października – spotkanie z uczestnikami pierwszej białoruskiej pielgrzymki narodowej.

18 października – Msza św. z okazji 20-lecia pontyfikatu i 40-lecia sakry biskupiej Ojca Świętego na Placu św. Piotra.

7 listopada – Jan Paweł II przewodniczył modlitwie różańcowej transmitowanej przez Radio Watykańskie.

22 listopada – rozpoczęcie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, poświęconego Oceanii.

27 listopada – prezentacja bulli „Incarnationis mysterium”, ogłaszającej Wielki Jubileusz.

29 listopada – Msza św. na rozpoczęcie ostatniego roku bezpośredniego przygotowania do Wielkiego Jubileuszu.

30 listopada – z okazji uroczystości św. Andrzeja Apostoła w Istambule przebywała delegacja Stolicy Apostolskiej.

12 grudnia – zakończenie Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Oceanii.

23 grudnia – telegram do Fidela Castro, w którym Ojciec Święty wyraził uznanie dla decyzji prezydenta Kuby, przywracającej uroczystości Bożego Narodzenia charakter dnia wolnego od pracy.

Rok 1999

18 stycznia – spotkanie z delegacją fińskiego Kościoła luterańskiego, której przewodniczył nowy arcybiskup Jukka Paarm.

21 stycznia – na wiadomość o tragicznych wydarzeniach w Kosowie, Jan Paweł II skierował telegram do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Jugosławii abpa F. Perko, w którym wezwał odpowiedzialnych za trwający konflikt do położenia kresu przemocy i poszanowania praw człowieka.

22-26 stycznia – podczas podróży apostolskiej Jana Pawła II do Meksyku i Stanów Zjednoczonych została ogłoszona posynodalna adhortacja apostolska dla Kościoła w Ameryce Ecclesia in America.

4 lutego – utworzenie Konferencji Episkopatu Federacji Rosyjskiej.

13 lutego – audiencja dla arcybiskupa Canterbury Georga Carreya.

12 marca – nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Republiką Estonii.

4 kwietnia – list Ojca Świętego Jana Pawła II do artystów

18 kwietnia – list Jana Pawła II do prawosławnego patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II w sprawie wojny na Bałkanach.

5 maja – przesłanie Jana Pawła II z okazji 50-lecia powstania Rady Europy.

8 maja – podpisanie wspólnej deklaracji przez Papieża Jana Pawła II i prawosławnego Patriarchy Teoktysta podczas papieskiej pielgrzymki do Rumunii.

3 czerwca – list do biskupów Niemiec w sprawie „zaświadczeń” aborcyjnych.

29 czerwca – list apostolski o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia.

1 października – ogłoszenie papieskiego listu do osób w podeszłym wieku oraz listu apostolskiego motu proprio ogłaszającego św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża współpatronkami Europy.

1-23 października – w Watykanie odbywało się II Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.

28 października – uroczyste spotkanie modlitewne na Placu św. Piotra na zakończenie Spotkania Międzyreligijnego, które odbywało się w Rzymie z udziałem przedstawicieli 20 religii świata od 25 do 28 października 1999 roku.

31 października – w Augsburgu została podpisana deklaracja Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej na temat nauki o usprawiedliwieniu.

5-8 listopada – podczas podróży apostolskiej Jana Pawła II do Indii została ogłoszona posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Asia.

9 grudnia – audiencja dla delegacji Światowej Federacji Luterańskiej z jej przewodniczącym pastorem Christianem Krausem na czele.

24 grudnia – liturgia otwarcia Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra na rozpoczęcie obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

25 grudnia – uroczyste otwarcie Jubileuszu w Kościołach partykularnych i na Placu Św. Piotra przez Jana Pawła II błogosławieństwem „Urbi et Orbi”, podczas którego Papież ogłosił orędzie jubileuszowe. Wieczorem Ojciec Święty otworzył Drzwi Święte w Bazylice św. Jana na Lateranie.

26 grudnia – na Placu św. Piotra zainaugurowano codzienną modlitwę Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

ROK 2000 WIELKI JUBILEUSZ CHRZEŚCIJAŃSTWA

1 stycznia – otwarcie Drzwi Świętych w Bazylice Matki Bożej Większej

2 stycznia – obchody Jubileuszu Dzieci na Placu św. Piotra.

18 stycznia – w Bazylice św. Pawła za Murami rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pierwsze w dziejach ekumeniczne otwarcie Drzwi Świętych z udziałem Jana Pawła II oraz anglikańskiego arcybiskupa Canterbury George’a Careya i prawosławnego metropolity Atanazego z Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola.

11 lutego – Jubileusz Chorych i Pracowników Służby Zdrowia.

18 lutego – Jubileusz Artystów.

18-20 lutego – Jubileuszu Diakonów stałych.

22 lutego – Msza św. z okazji Jubileuszu Kurii Rzymskiej.

12 marca – Dzień Przebaczenia: podczas Liturgii w Bazylice św. Piotra Jan Paweł II prosił o przebaczenie za grzechy popełnione przez chrześcijan w minionych wiekach wobec wyznawców innych religii.

1 kwietnia – studenci z Rzymu zorganizowali na Placu św. Piotra modlitwę różańcową. Podczas nabożeństwa młodzi z całego świata modlili się na różańcu wraz z Janem Pawłem II, łącząc się z sanktuariami maryjnymi na trzech kontynentach.

1 maja – Jubileusz Świata.

7 maja – w Koloseum miała miejsce ceremonia uczczenia pamięci świadków wiary XX w. podczas nabożeństwa ekumenicznego.

13 maja – podczas wizyty Papieża w Fatimie kard. Angelo Sodano na polecenie Ojca Świętego ujawnił treść tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej.

14 maja – Jubileusz Kapłanów.

23-25 maja – Jubileusz Ludzi Nauki.

2 czerwca – Jubileusz Emigrantów.

4 czerwca – Jubileusz Dziennikarzy.

15 czerwca – spotkanie Ojca Świętego z ubogimi, którzy zgromadzili się w Watykanie, aby świętować swój Jubileusz.

18-25 czerwca – XLVII Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Rzymie.

6 lipca – Msza św. na Placu św. Piotra dla ok. 30 tys. Polaków, którzy przybyli do Rzymu w Narodowej Pielgrzymce.

7 lipca – Jubileusz Lekarzy Katolickich.

9 lipca – Ojciec Święty udał się do rzymskiego więzienia, aby sprawować tam Eucharystię z okazji Jubileuszu w więzieniach.

6 sierpnia – Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Dominus Iesus.

9-10 września – Jubileusz Nauczycieli Akademickich.

15-24 września – Międzynarodowy Kongres Mariologiczny w Rzymie.

17 września – Jubileusz Ludzi w Podeszłym Wieku.

8 października – Jan Paweł II zawierzył Maryi świat i Kościół na zakończenie Mszy św. wieńczącej Jubileusz Biskupów.

14-15 października – Jubileusz Rodzin.

17-21 października – Międzynarodowy Kongres Misjologiczny i Jubileusz Misji w Rzymie.

29 października – z okazji Jubileuszu Sportowców Jan Paweł II odprawił Mszę św. na Stadionie Olimpijskim w Rzymie i obejrzał mecz gwiazd włoskiej ligi z „Resztą Świata”.

4-5 listopada – Jubileusz Rządzących i Parlamentarzystów.

11-12 listopada – Jubileusz Rolników.

17-19 listopada – Jubileusz Policji i Wojska.

2-3 grudnia – Jubileusz Osób Niepełnosprawnych.

10 grudnia – Jubileusz Katechetów.

Rok 2001

5 stycznia – w Bazylikach św. Jana na Lateranie, Matki Boskiej Większej i św. Pawła za Murami kardynałowie odprawili Msze św. i zamknęli Drzwi Święte.

6 stycznia – zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Papież zamknął Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra. Ogłoszenie listu apostolskiego Novo millennio ineunte.

8 stycznia – Jan Paweł II otrzymał Złoty Medal Kongresu Stanów Zjednoczonych.

1 lutego – opublikowanie nowego tekstu Konstytucji Państwa Watykańskiego.

21 lutego – konsystorz, podczas którego Jan Paweł II powołał 44 nowych kardynałów.

7 marca – przesłanie do zgromadzenia ogólnego Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych.

13 marca – konsystorz, na którym zostały zatwierdzone nowe dekrety kanonizacyjne.

25 marca – przesłanie do zakonów karmelitańskich na temat szkaplerza.

26 marca – nadanie Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2 kwietnia – przesłanie z okazji 30-lecia powstania Ruchu „Wiara i Światło”.

20 kwietnia – przesłanie do uczestników międzynarodowego spotkania ekumenicznego w Strasburgu.

24 kwietnia – konsystorz, na którym zatwierdzono 26 dekretów Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.

29 kwietnia – beatyfikacja hiszpańskiego biskupa Emanuela Gonzaleza Garcia (1877-1940), kanadyjskiej zakonnicy Marii Anny Blondin (1809-1890), dwóch zakonnic włoskich – Katarzyny Volpicelli (1839-1894) i Katarzyny Cittadini (1801-1857) oraz wiernego świeckiego z Portoryko Karola Emanuela Cecilio Rodriguez Santiago (1918-1963).

4 maja – podczas podróży do Grecji Jan Paweł II i arcybiskup Aten i całej Grecji Christodoulos podpisali w Atenach wspólną deklarację.

21-24 maja – nadzwyczajny konsystorz kardynałów.

2 lipca – przesłanie Jana Pawła II do uczestników Papieskiej Akademii „Pro Vita” w sprawie moralnej dopuszczalności transplantacji.

17 lipca – nota Kongregacji Nauki Wiary o nieważności chrztu mormonów.

19 lipca – przesłanie do uczestników konferencji G8 w Genui.

28 sierpnia – przesłanie do uczestników XV Światowego Dnia Modlitwy o Pokój.

17 września – nota Kongregacji Nauki Wiary w sprawie kursów przygotowujących do przyjęcia święceń diakonatu przez kobiety.

30 września-27 października – X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat ich zadań we współczesnym świecie.

2 października – opublikowanie Martyrologium Rzymskiego.

7 października – beatyfikacja abp. Ignacego Maloyan (1869-1915), Mikołaja Grossa (1898-1945), księży Alfonsa Marii Fusco (1839-1910) i Tomasza Marii Fusco (1831-1891), sióstr zakonnych Emilii Tavernier Gamelin (1800-1851), Eugenii Picco (1867-1927) i Marii Eutymii Uffing (1914-1955).

22 października – list do biskupów Pakistanu.

4 listopada – beatyfikacja ośmiorga Sług Bożych: Pawła Piotra Gojdicia (1888-1960), Metodego Dominika Trćki (1886-1959), Jana Antoniego Farina (1803-1888), Bartłomieja Fernandesa od Męczenników (1514-1590), Alojzego Tezzy (1841-1923), Pawła Manny (1872-1952), Kajetana Sterniego (1827-1889) oraz Marii Pilar Izquierdo Albero (1906-1945).

13 listopada – przesłanie do Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan.

5 grudnia – przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu.

15 grudnia – nadanie Janowi Pawłowi II doktoratu honoris causa przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rok 2002

24 stycznia – Jan Paweł II uczestniczył w międzyreligijnej modlitwie o pokój w Asyżu.

25 stycznia – Jan Paweł II przyjął na braterskiej agapie w Watykanie wyznawców wspólnot chrześcijańskich i innych religii.

25 stycznia – list Papieża z okazji spotkania zorganizowanego przez Kongres Żydów Europejskich.

31 stycznia – wizyta Jana Pawła II na uniwersytecie rzymskim „Roma III”.

10 lutego – przesłanie Papieża z okazji 50. rocznicy powstania Ruchu dla Lepszego Świata.

11 lutego – przesłanie Jana Pawła II z okazji 20-lecia uznania Ruchu „Komunia i Wyzwolenie” przez Papieską Radę ds. Świeckich.

4 marca – ogłoszenie listu Jana Pawła II do przywódców państw i narodów świata w sprawie pokoju.

15 marca – przesłanie Ojca Świętego do spowiedników.

18 marca – przezentacja nowego wydania typicznego Mszału Rzymskiego.

4 kwietnia – list papieski do Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano w sprawie konfliktów w Ziemi Świętej.

7 kwietnia – list apostolski motu proprio „Misericordia Dei” o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty.

14 kwietnia – beatyfikacja sześciorga Sług Bożych: Kajetana Kosmy Damiana Errico, Ludwika Pawoniego, Alojzego Variary, Marii del Transito od Jezusa Sakramentalnego, Artemiusza Zattiego, Marii Romero Meneses.

23 kwietnia – konsystorz pod przewodnictwem Jana Pawła II, na którym zatwierdzono nowe dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

13 maja – przesłanie Ojca Świętego z okazji 20-lecia powstania Papieskiej Rady ds. Kultury.

19 maja – kanonizacja błogosławionych: hiszpańskiego augustianina o. Alfonsa de Orozco (1500-1591), włoskiego franciszkanina br. Umile z Bisignano (1582-1637), brazylijskiej zakonnicy Pauliny od Serca Jezusa Konającego (1865-1942) i włoskiej zakonnicy Benedykty Cambiagio Frassinello (1791-1858).

22-26 maja – podczas podróży apostolskiej do Azerbejdżanu i Bułgarii Papież odwiedził Baku i Sofię, a w Płowdiwie beatyfikował Jozafata Sziszkowa (1884-1952), Kamena Wiczewa (1893-1952) i Pawła Dżidżowa (1919-1952).

10 czerwca – wspólna deklaracja Papieża Jana Pawła II i Patriarchy Bartłomieja I „O obowiązku szanowania świata stworzonego”.

16 czerwca – kanonizacja Ojca Pio.

23-28 lipca – Światowy Dzień Młodzieży w Toronto.

29 lipca-2 sierpnia – podczas podróży apostolskiej do Gwatemali i Meksyku Papież w Gwatemali kanonizował Piotra od św. Józefa de Betancur (1626-1667), a w meksykańskim sanktuarium w Guadalupe kanonizował Indianina Juana Diego Cuauhtlatoatzina (ok. 1474-1548) oraz beatyfikował dwóch innych Indian: Jana Chrzciciela i Hiacynta od Aniołów (ok. 1660-1700).

16-9 sierpnia – podróż apostolska Jana Pawła II do Polski.

7-13 października – wizyta prawosławnego Patriarchy Teoktysta w Watykanie; podpisanie wspólnej deklaracji.

16 października – list apostolski „Rosarium Virginis Mariae” o Różańcu świętym.

20 października – beatyfikacja Daudi Okelo (1902-1918), Jildo Irwa (1906-1936), abp Andrzeja Jacka Longhin (1863-1936), ks. Marka Antoniego Durando (1801-1880), s. Marii od Męki Pańskiej – Heleny Maria de Chappotin de Neuville (1839-1904), oraz s. Liduiny Meneguzzi (1901-1941).

31 października – nadanie Janowi Pawłowi II tytułu honorowego obywatela Rzymu.

Rok 2003

3 stycznia – audiencja dla przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa.

6 stycznia – Papież udzielił sakry biskupiej 12 kapłanom.

11 stycznia – przesłanie do dzieci z zachętą do modlitwy różańcowej o pokój na świecie i z okazji 160-lecia Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego.

12 stycznia – w Kaplicy Sykstyńskiej Papież udzielił sakramentu chrztu 22 niemowlętom.

16 stycznia – opublikowanie dokumentu Kongregacji Nauki Wiary pt. „Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania katolików w życiu politycznym”.

20 stycznia – utworzenie biskupstwa polowego na Słowacji.

25 stycznia – przemówienie do uczestników IV Światowego Spotkania Rodzin w Manili, wygłoszone przez Papieża za pośrednictwem połączenia satelitarnego.

27 stycznia – dekret Kongregacji Nauki Wiary o podtrzymaniu ekskomuniki nałożonej na kobiety wyznania katolickiego, które usiłowały przyjąć święcenia kapłańskie.

3 lutego – audiencja dla członków Synodu Stałego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Prezentacja dokumentu pt. „Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age”.

6 lutego – spotkanie Jana Pawła II z delegacją Prawosławnego Patriarchatu Serbii.

13 lutego – spotkanie z głównym rabinem Rzymu dr. Riccardem Di Segnim.

14 lutego – przesłanie Jana Pawła II do arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodoulosa.

20 lutego – audiencja dla międzyreligijnej delegacji z Indonezji.

3 marca – wysłannik papieski Pio Laghi udał się do Waszyngtonu na rozmowy z prezydentem USA, wręczają mu list Papieża w sprawie konfliktu irackiego.

6 marca – prezentacja „Tryptyku rzymskiego” w Watykanie.

7 marca – konsystorz publiczny w sprawie kanonizacji 12 błogosławionych.

23 marca – beatyfikacja 5 Sług Bożych: ks. Piotra Bonhomme, s. Marii Dolores Rodríguez Sopey, s. Marii Charitas Brader, s. Janiny Marii Condesy Lluch i Władysława Batthyányego-Strattmanna.

27 kwietnia – beatyfikacja 6 Sług Bożych: Jakuba Alberione, Marka z Aviano, Marii Krystyny Brando, Eugenii Ravasco, Marii Dominiki Mantovani i Julii Salzano.

3-4 maja – podróż apostolska do Hiszpanii.

17 maja – nadanie Ojcu Świętemu doktoratu honoris causa przez rzymski Uniwersytet la Sapienza.

18 maja – kanonizacja bp. Józefa Sebastiana Pelczara, s. Urszuli Ledóchowskiej, s. Marii De Mattias i s. Wirginii Centurione Bracelli.

19 maja – spotkanie na Placu św. Piotra z Polakami przybyłymi w narodowej pielgrzymce do Rzymu.

26 maja – audiencja dla delegacji Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego.

5-9 czerwca – 100. podróż apostolska do Chorwacji.

14 czerwca – spotkanie z 8 tys. dzieci należących do Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego.

22 czerwca – 101. podróż apostolska Jana Pawła II do Bośni i Hercegowiny.

28-29 czerwca – wizyta delegacji Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I w Rzymie z okazji uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła. Prezentacja posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”.

9 sierpnia – spotkanie z 700-osobową grupą młodzieży uczestniczącej w międzynarodowym spotkaniu „Młodzi w stronę Asyżu”.

11-14 września – 102. podróż apostolska Jana Pawła II na Słowację.

28 września – ogłoszenie nazwisk 31 nowo mianowanych kardynałów, w tym Polaka ks. Stanisława Nagy’ego SCJ

za: wiara.pl